कर तिर्न सिनेमा हल लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई महानगरको ताकेता